Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Linux Administrator
Job Information
Company: Hi-Tech Gateway LLC Location: Armenia, Yerevan
Employment Type: Casual Open Dates: 19-03-18 00:00 To 05-04-18 23:59
Category: Information Technology Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Bachelor Degree (BS) Preferred Gender: --------


Job Description
Hi-Tech Gateway is looking for a Linux administrator who will be responsible for designing, implementing, and monitoring the infrastructure; also, to collaborate with other team members to develop automation strategies and deployment processes. You will become an integral part of the team, making every problem of the platform a problem of your own, and solving them accordingly.


Job Responsibilities
-Experience working as a Linux system administrator using and configuring high available LAMP, LEMP based systems
-Web and Java Application Server Administration
-Design and develop infrastructure monitoring and reporting tools
-Monitor IT systems
-Help tune performance and ensure high availability of infrastructure
-Work with monitoring/alerting systems, troubleshoot and solve arising issues engaging other teams if needed
-Act rapidly in critical situations handling multiple alerts simultaneously
-Help tune performance and ensure high availability of infrastructure
-Engage with systems application and engineering teams with service improvements, incident post mortems and new service projects
-Follow operations policies and procedures for production Installing, configuring, and maintaining production systems and applications
-Deploy new releases and patches to test and production environments manually and with release automation
-Manage, track, report and process assigned tickets daily and across shifts
-Create reports and ensure proper workflow
-Ability to document, update, and maintain all processes and procedures relating to the responsibilities and organizational requirements
-Supporting 24x7 On-Call rotation; etc.


Required Qualifications
-3 years of experience IT field
-Written and verbal communication skills in English language
-Bachelor's degree in Computer Science, Engineering or in other related area
-Good knowledge and hands-on experience in Windows Servers
-Strong knowledge and hands-on experience in Linux (CentOS, Debian, Ubuntu)
-Strong knowledge of Web servers and Application servers (NGINX, Apache, HA Proxy, Apache, Apache Tomcat, MySQL, etc.)
-Bash scripting
-Troubleshooting skills
-Computer Networking skills (Switching, Routing, Firewalls Monitoring)
-Strong analytical and organizational skills, with strong attention to detail
-Ability to multi-task, prioritizing multiple objectives and initiatives


Application Procedure
Please apply to this job by sending your cover letter and resume to the following arusik@hi-teck.com email.
For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button.
Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.


About Company
"Հայ-Թեք Գեթվեյ" ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 2000 թվականին: Կազմակերպությունը լինելով հեռահաղորդակցման, համագարգչային ծրագրավորման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում խորհրդատվական գործունեություն ծավալող ընկերություն,բավականին մեծ ներդրումային քաղաքականություն է իրականացնում ՀՀ-ում,այսպիսով նպաստելով ՏՏ ոլորտի զարգացմանը և դրամական ներհոսքին: Կազմակերպության բիզնես պահանջները բավարարող համակարգ ունենալու համար անհրաժեշտ է ունենալ բարձրակարգ մասնագետներ և մեծ փորձ:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us