Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ընդունարանի աշխատակից
Job Information
Company: Yeremyan Projects Location: Armenia, Yerevan
Employment Type: Full Time Open Dates: 02-03-20 00:00 To 02-04-20 23:59
Category: Education/Training Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: 20 - 30
Education: Bachelor Degree (BS) Preferred Gender: Female


Job Description
Երեմյան Ակադեմիան փնտրում է Ընդունարանի Աշխատակից.


Job Responsibilities

- Տրամադրել ընկերության ընդհանուր և կազմակերպչական բնույթ կրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության
- Պատասխանել մուտքային հեռախոսազանգերին և էլեկտրոնային հարցումներին, տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
- Անհրաժեշտության դեպքում կատարել գրավոր թարգմանություններ,
- Իրականացնել կազմակերպության ղեկավարի կարգադրությամբ այլ ադմինիստատիվ աշխատանքներ.


Required Qualifications
- Բարձրագույն կրթություն,
- Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
- Համակարգչային գիտելիքներ,
- Պատասխանատվության զգացում,
- Գերազանց հաղորդակցական հմտություններ,
- Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
- Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,


Application Procedure
Դիմելու Գործընթաց
Դիմել կարող եք` ինքնակենսագրությունները ուղարկելով support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com?subject=Applied For Ընդունարանի աշխատակից&Body=Dear Hiring Manager,%0D%0A%0D%0A I%27m writing to apply for Ընդունարանի աշխատակից position advertised in the JobFinder.am career portal.%0D%0A%0D%0A Please, find attached resume for additional information on my background.%0D%0A%0D%0A Thank you for your time and consideration.%0D%0A%0D%0A I%27m looking forward to hearing from you soon.%0D%0A Regards,%0D%0A%0D%0AThis email is generated and sent to you by JobFinder.am - one-click career portal as part of application to your job posting.%0D%0A If you notice inappropriate content or abuse by any of the candidates, please immediately contact our Support Team at support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com էլ. փոստին` նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք:
Please apply to this job by sending your cover letter and resume to the following support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com?subject=Applied For Ընդունարանի աշխատակից&Body=Dear Hiring Manager,%0D%0A%0D%0A I%27m writing to apply for Ընդունարանի աշխատակից position advertised in the JobFinder.am career portal.%0D%0A%0D%0A Please, find attached resume for additional information on my background.%0D%0A%0D%0A Thank you for your time and consideration.%0D%0A%0D%0A I%27m looking forward to hearing from you soon.%0D%0A Regards,%0D%0A%0D%0AThis email is generated and sent to you by JobFinder.am - one-click career portal as part of application to your job posting.%0D%0A If you notice inappropriate content or abuse by any of the candidates, please immediately contact our Support Team at support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com email(s).
For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button (please note that this option is better if you have faster internet connection).
Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.


About Company
Yeremyan Projects runs its businesses exclusively within the framework of its own corporate social responsibility acknowledging and assessing the positive and negative effects and risks thereof to ensure that its business management has a positive impact on the country’s social-economic growth thereby benefiting the sustainable development of society and the business sector. For more information please visit http://yeremyanproject.com/en/about-us.php

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us