Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Արտադրամասի Գլխավոր Հաշվապահ
Job Information
Company: Yeremyan Projects Location: Armenia, Yerevan
Employment Type: Full Time Open Dates: 04-03-20 00:00 To 04-04-20 23:59
Category: Banking, Accounting, Financial Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Bachelor Degree (BS) Preferred Gender: --------


Job Description
Երեմյան Փրոջեքթսը փնտրում է Արտադրամասի Գլխավոր Հաշվապահ.


Job Responsibilities
- Իրականացնել հաշվապահական հաշվառման վարումը, ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու ներկայացումը,
- Գլխավորել նախահաշիվների կազմման սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի ձևերի նախապատրաստման և ընդունման հետ կապված աշխատանքները,
- Ապահովել կազմակերպության Արտադրամասի հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության արդյունավետ վարումը` հաշվառման աշխատանքների մաքսիմալ կենտրոնացվածության հիման վրա,
- Ապահովել ստացվող հիմնական միջոցների, ապրանքանյութական արժեքների և դրամական միջոցների հաշվառումը, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլումը հաշվապահական հաշվառման հաշիվներում,
- Ապահովել փաստաթղթերի ձևակերպման օրինականությունը և ճշտությունը, արտադրանքի ինքնարժեքի, կատարվող աշխատանքների (մատուցվող ծառայությունների) տնտեսապես հիմնավորված հաշվետվական հաշվարկների կազմումը,
- Իրականացնել վերահսկողություն հաշվապահական փաստաթղթերի, հաշվարկների և վճարային պարտավորությունների վրա,
- Ապահովել հաշվապահական հաշվառում իրականացնելու առաջադիմական ձևերի, մեթոդների և հաշվապահական ծրագրերի նախապատրաստումը և ներդրումը,


Required Qualifications
- Բարձրագույն կրթություն
- Առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ
- ՀԾ գերազանց իմացություն, Հարկային օրենսգրքի դրույթների վարժ իմացություն
- Excel ծրագրի գերազանց իմացություն, անգլերեն լեզվի աշխատանքային մակարդակի իմացություն
- ACCA հաշվապահական որակավորման համապատասխան աստիճանի առկայությունը համարվում է առավելություն


Application Procedure
Վերը նշված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ինքնակենսագրությունները ուղարկել support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com?subject=Applied For Արտադրամասի Գլխավոր Հաշվապահ&Body=Dear Hiring Manager,%0D%0A%0D%0A I%27m writing to apply for Արտադրամասի Գլխավոր Հաշվապահ position advertised in the JobFinder.am career portal.%0D%0A%0D%0A Please, find attached resume for additional information on my background.%0D%0A%0D%0A Thank you for your time and consideration.%0D%0A%0D%0A I%27m looking forward to hearing from you soon.%0D%0A Regards,%0D%0A%0D%0AThis email is generated and sent to you by JobFinder.am - one-click career portal as part of application to your job posting.%0D%0A If you notice inappropriate content or abuse by any of the candidates, please immediately contact our Support Team at support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com էլ. փոստին` նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք:

Please apply to this job by sending your cover letter and resume to the following support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com?subject=Applied For Արտադրամասի Գլխավոր Հաշվապահ&Body=Dear Hiring Manager,%0D%0A%0D%0A I%27m writing to apply for Արտադրամասի Գլխավոր Հաշվապահ position advertised in the JobFinder.am career portal.%0D%0A%0D%0A Please, find attached resume for additional information on my background.%0D%0A%0D%0A Thank you for your time and consideration.%0D%0A%0D%0A I%27m looking forward to hearing from you soon.%0D%0A Regards,%0D%0A%0D%0AThis email is generated and sent to you by JobFinder.am - one-click career portal as part of application to your job posting.%0D%0A If you notice inappropriate content or abuse by any of the candidates, please immediately contact our Support Team at support@jobfinder.am including information about candidate and abuse details'> hr@yeremyanprojects.com email(s).
For your convenience you can also apply to this job by clicking Apply button (please note that this option is better if you have faster internet connection).
Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.


About Company
Yeremyan Projects runs its businesses exclusively within the framework of its own corporate social responsibility acknowledging and assessing the positive and negative effects and risks thereof to ensure that its business management has a positive impact on the country’s social-economic growth thereby benefiting the sustainable development of society and the business sector. For more information please visit http://yeremyanproject.com/en/about-us.php

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us