pagebg
 • Տվյալ հայտարարությունը այլևս ակտիվ չէ
Casino Risk Senior Manager/VBET

SOFTCONSTRUCT

Վայրը`

Հայաստան,Երևան

Վերջնաժամկետ`

20/06/2024

Աշխատանքի տեսակը`

Լրիվ դրույք

Կրթություն`

Բարձրագույն / բակալավր

Կատեգորիա`

Այլ

Աշխատանքային պարտականությունները

1. Risk Assessment and Mitigation:

 • Utilize data analysis tools and algorithms to assess risks associated with casino games, player behavior and transaction patterns
 • Develop and implement comprehensive risk mitigation strategies, optimizing game configurations, limits and player interactions to minimize financial exposure

2. Fraud Detection and Prevention:

 • Develop and employ sophisticated fraud detection technologies to identify irregular patterns in gameplay and financial transactions
 • Collaborate with software developers to enhance fraud prevention mechanisms, ensuring the integrity of our casino platforms

3. Game Integrity Assurance:

 • Conduct in-depth evaluations of casino games, mastering random number generators (RNGs) and algorithms/logic to guarantee fairness and adherence to regulatory standards
 • Collaborate closely with internal teams, conducting technical audits to validate game mechanics and payout structures

Industry Expertise:

1. Regulatory Compliance:

 • Stay abreast of global gambling regulations and ensure VBET’s casino offerings comply with licensing requirements and industry standards
 • Collaborate/advise on with legal experts to interpret complex regulatory frameworks and implement compliance measures

2. Player Segmentation and Behavior Analysis:

 • Utilize player segmentation models and behavioral analysis techniques to identify high-risk player profiles
 • Develop strategies to manage player behavior, balancing player satisfaction with responsible gaming practices

Team Leadership and Collaboration:

1. Team Management:

 • Lead/guide a team of skilled risk analysts, providing mentorship and guidance in utilizing methodologies and management techniques
 • Foster a culture of continuous learning and innovation, encouraging the team to explore new technologies and strategies

2. Cross-Functional Collaboration:

 • Collaborate with software developers, data scientists and compliance officers to integrate risk management protocols into the development and deployment of new casino games
 • Communicate effectively with marketing teams, providing data-driven insights to optimize player engagement while managing risks

Պահանջվող որակավորումներ
 • Bachelor’s degree in Statistics, Mathematics, Computer Science or a related technical field; advanced degrees preferred
 • Extensive experience in casino risk management, demonstrating a profound understanding of casino game mechanics and player behavior analysis
 • In-depth knowledge of industry-specifics, regulations and compliance requirements
 • Proven leadership skills, with a track record of managing high-performing and diverse teams
Աշխատանքի նկարագրությունը

Company Overview: VBET, a cutting-edge online betting and gaming company, is searching for a dynamic and highly skilled Casino Risk Senior Manager to lead our risk management team. This pivotal role requires an expert in the gambling industry, fluent in the technical nuances of casino operations and proficient in utilizing advanced analytical tools to mitigate risks effectively. The ideal candidate will have a deep understanding of industry-specifics, coupled with a proven track record of managing risks in a high-stakes casino environment.

Note: Candidates with a deep understanding of casino game algorithms, technical expertise in data analysis and programming and a mastery of industry-specific terminology will be given preference in the selection process.

At VBET, we are committed to delivering unparalleled gaming experiences while ensuring responsible and secure gameplay. If you are a highly skilled Casino Risk Senior Manager with a passion for innovation, industry expertise and leadership acumen, we invite you to apply for this challenging role. Join us in shaping the future of online casino gaming through cutting-edge technology, analytical rigor and a dedication to player safety and integrity.

Դիմելու ընթացակարգը

You can  apply to this job by clicking

https://peopleforce.softconstruct.com/careers/v/891-casino-risk-senior-manager-vbet
Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.

Ընկերության մասին

Նմանատիպ աշխատանքներ

company_logo
Deputy Head of Salary Calculation Department
SOFTCONSTRUCT
Լրիվ դրույք
31/07/2024
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Regional Director/ VBET
SOFTCONSTRUCT
Լրիվ դրույք
16/08/2024
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Billing Specialist
SOFTCONSTRUCT
Լրիվ դրույք
04/08/2024
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Customer Support Agent - Armenian, Russian and English Languages
SOFTCONSTRUCT
Լրիվ դրույք
03/08/2024
ԴԻՏԵԼ
company_logo
Գլխավոր տնօրենի օգնական-ռեֆերենտ
Հայավտոկայարան փակ բաժնետիրական ընկերություն
Լրիվ դրույք
16/08/2024
ԴԻՏԵԼ